บุหรี่ไฟฟ้า? สินค้าต้องห้ามครอบครองผิดกฎหมาย

บุหรี่ไฟฟ้า? สินค้าต้องห้ามครอบครองผิดกฎหมาย

กางเหตุผล “บุหรี่ไฟฟ้า” สินค้าต้องห้ามครอบครอง นำเข้า ผิดกฎหมายหลายฉบับในไทย โทษส่งออกจำคุกไม่เกิน 10 ปีปรับเงิน 5 เท่า นำเข้าโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาท ค้นหาคำตอบข้อถกเถียงปมดาราสาวไต้หวัน หลังจากมีข้อมูลที่ออกมาไม่ตรงกันเรื่องการครอบครอง “บุหรี่ไฟฟ้า” และการส่งให้เธอ เพื่อแลกกับเงินจำนวน 27,000 บาท

ข้อสงสัยในมุมของกฎหมาย ชัดเจนว่าการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ถือเป็นผิดตามกฎหมายหรือไม่ ? พบว่า กระทรวงยุติธรรม ระบุว่าการขายบุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 29/9 มาตรา 56/4 และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ลงวันที่ 28 ม.ค.2558

การจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า มีความผิดฐาน “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งห้ามขาย หรือห้ามให้บริการบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า” ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สังคม

หรือเรียกกันได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้าม

สอดคล้องกับข้อมูลของกรมศุลกรกร หากมีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เช่น ในโรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ถือว่าฝ่าฝืน มาตรา 42 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

และสำหรับกรณีของผู้ที่ช่วยซ่อนเร้น ซื้อ รับไว้ หรือมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครอง ทั้งที่รู้อยู่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของที่ห้าม นำเข้ามาประเทศไทย ต้องถือว่ามีความผิดเช่นกัน ซึ่งหากถูกจับกุมดำเนินคดีต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 246 พ.ร.บ.ศุลกากร

พ.ศ.2560 ซึ่งมาตรการทางกฎหมายเหล่านี้ของ ประเทศไทย เกมสล็อต ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในหลายประเทศทั่วโลก

ในปัจจุบัน “บุหรี่ไฟฟ้า” ยังคงเป็นของต้องห้ามในประเทศไทย โดยถูกจัดว่าผิดกฎหมาย และห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2557 ภายใต้ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ปัจจุบันผู้ฝ่าฝืนมีโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้าที่นำเข้า หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมถูกริบสินค้า

และพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 244 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดนำเข้าของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการทางศุลกากรเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนำของเข้าเพื่อการผ่านแดน หรือการถ่ายลำเลียงโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัด หรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ซึ่งความผิดที่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งของที่มิได้ผ่านพิธีการศุลกากรจะได้รับคือ ความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิด

แนะนำข่าวสังคมเพิ่มเติม : คนดูเป็นล้าน! สาวถูกหวย ถือลอตเตอรี่ปึกใหญ่ ไปขอลาออกจากงาน ถูกจริงไม่จกตา